Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

www.mkevolution.pl

 1. Polityka prywatności i plików cookies określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w serwisach, których właścicielem jest, lub które prowadzi  MK Evolution Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul Królowej Jadwigi 43, NIP: 7822590942, zwany dalej Administratorem, Administratorem Danych Osobowych.
 2. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności i plików cookies przyjmuje się znaczenie pojęć:
  - Administrator – Administrator Danych Osobowych - MK Evolution Sp. z o.o.
  - Serwis - serwis internetowy https://mkevolution.pl;
  - UODO – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. Poz. 922 z pózn. zm.);
  - UoŚUE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z pózn. zm.);
  - Usługobiorca – osoba zarejestrowana w Serwisie
 3. Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Usługobiorców, są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z UODO.
 4. Zbiór danych osobowych Usługobiorców przetwarzany przez Administratora został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 5. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do realizacji usług w Serwisie. Dane osobowe gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Usługobiorców.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. Podanie danych osobowych odbywa się w trakcie rejestracji w Serwisie.
 8. Podanie określonych danych jest niezbędne do pełnego korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.
 9. W każdej chwili Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z jakiejkolwiek usługi świadczonej w Serwisie.
 10. W przypadku wyrażenia woli, że Usługobiorca nie chce pozostawiać swoich danych osobowych, ma prawo do ich usunięcia i niekorzystania z Serwisu.
 11. W trakcie rejestracji w Serwisie zbierane są następujące dane osobowe Usługobiorcy:
  - adres e-mail,
  - numer telefonu,
  - Pozostałe dane (tj. imię i nazwisko lub nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miejscowość, nip lub pesel) Usługobiorca uzupełnia podczas dalszego korzystania z Serwisu.
  - Adresy IP Usługobiorców zapisywane są jedynie w logach serwera i wykorzystywane wyłącznie w celu technicznych to jest do diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, do analizowania naruszeń bezpieczeństwa oraz dla potrzeb zarządzania Serwisu.
 12. Informacje wymienione w pkt. 11 w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Usługobiorców.
 13. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania i ostatecznego zakończenia usługi.
 14. Dane Usługobiorców nie są udostępniane, ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy Usługobiorca wyraził dodatkową zgodę na wykorzystanie danych do celów marketingowych, lub udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 15. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim.
 16. Zestawienia wskazane w pkt. 15 nie będą zawierać danych osobowych.
 17. Administrator nie udostępniania danych osobom trzecim.
 18. Administrator nie przechowuje jakichkolwiek informacji poufnych.
 19. Serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestrujących się Usługobiorców.
 20. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Serwisie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.

Środki Bezpieczeństwa

 1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada stosowną dokumentację oraz wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych w Serwisie.
 2. W przypadku zlecenia przez Administratora podmiotom zewnętrznym świadczenia usług, Administrator, będzie wymagał zapewnienia prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z wysokimi standardami ochrony danych osobowych.
 3. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

Rezygnacja/poprawa danych

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz prawo do usunięcia ich z bazy danych Administratora.
 2. Usunięcie danych Usługobiorcy jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie.
 3. Usunięcia konta Usługobiorcy, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych można dokonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Usługobiorców.

Reklamy i linki stron trzecich

 1. Reklamy zamieszczane na stronach Serwisu pochodzą od partnerów Administratora Serwisu.
 2. Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy.
 3. Pozostałe informacje, a w szczególności dane osobowe Usługobiorców nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów cookies pochodzących od partnerów Administratora Serwisu należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.
 4. Serwis zawiera odnośniki do innych stron. Administrator Serwisu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Serwisie. W razie wątpliwości Usługobiorcy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonymi na tych stronach.

Polityka plików cookies

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorców pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Mechanizm cookies odpowiada za:
  - tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  - utrzymanie sesji Usługobiorcy, dzięki czemu Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  - dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.
 5. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Twórcę.
 6. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie).
  - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  - reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzającym Serwis treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy.
  Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w tej witrynie. Usługobiorcy mogą zrezygnować z pliku cookies Google na stronie wyłączania opcji reklam Google – http://www.google.pl/privacy/ads/.
 8. Usługobiorcy korzystający z Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy.
 9. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.
  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
 10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 11. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.
 12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.